Ulazak maloljetnih stranaca u Republiku Hrvatsku

Kada maloljetnik putuje bez pratnje, pored valjanosti putne isprave, temeljito se provjeravaju i druge isprave, odnosno, okolnosti putovanja na temelju kojih bi se moglo utvrditi da li maloljetnik putuje protivno volji zakonskog zastupnika.

Naime, policijski službenici hrvatske granične policije dužni su poduzeti sve odgovarajuće mjere za zaštitu interesa maloljetnika, naročito kada se tijekom provjere utvrdi da postoji sumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika ili bi mogla nastupiti druga šteta po interese maloljetnika.

 Ukoliko policijski službenik prilikom obavljanja granične kontrole posumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika, poduzet će dodatne provjere, kojom prilikom stranka, odnosno, osoba u pratnji maloljetnika treba dati odgovarajuća pojašnjenja na temelju kojih se može utvrditi da se ne radi o nezakonitom odvođenju maloljetnika.

 Hrvatskim zakonodavstvom predviđeno je da maloljetnici koji prelaze državnu granicu mogu za to upotrijebiti valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Poželjno je, uz navedene putne isprave, imati npr. rodni list, odluka nadležnog tijela o skrbništvu, izvod iz matice vjenčanih, suglasnost roditelja (ne mora biti ovjerena) i dr.

 U svrhu pojašnjenja okolnosti putovanja mogu se priložiti i:

• popratnica za putovanje maloljetne osobe izdana od operatora zrakoplova sukladno IATA standardima i preporučenom praksom

• popis sudionika prilikom putovanja u sastavu školske ekskurzije ili putovanja u cilju sudjelovanja na športskoj ili kulturnoj manifestaciji na kojoj se nalazi maloljetnik, i dr.

Atto di assenso/ Suglasnost / Consent

Rappresentante/i legale/i / Tutore del minore ( nome e cognome) /Zakonski zastupnik ( ime i prezime) odn. Centar za socijalnu skrb / Legal rapresentative ( name and surname) or Social Centre

_____________________________________________________________________________

Nome e Cognome del minore/ ime i prezime djeteta / name and surname of child

____________________________________________________________________________

N. documento di identita' / broj dokumenta/ Identity Card No.

____________________________________________________________________________

Nato ( dana e luogo di nascita)/datum i mjesto rođenja/ date and place of birth

____________________________________________________________________________

 

Residente in - Comune, Via, n. civico/ sa stalnim prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality. town, street, house number

__________________________________________________________________________________

N.del documento di vaiggio-se diverso dal documento d'identita'/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.

__________________________________________________________________________________

Finalita' e periodo del soggiorno- segnare/ namjera i razdoblje boravka- zaokružiti/ purpose and period of stay-encircle

• turista/turistička/tourist _____________________________________________________

• visita a parenti/posjet obitelji/ visit to relatives ___________________________________

• gita scolastica o escursione/ školska ili stručna eskurzija/ school excursion or filed trip

____________________________________________________________________________

• sport/ šport/sport _________________________________________________________

• altro/ drugo/other _________________________________________________________

 

Indicare qui di seguito la finalita' in lignua inglese o in lingua croata____________________________________________________________________________

Durata del soggiorno-dal –al /vrijeme boravka/time of stay

 _________________________________________________________________________________

E' autorizzato a viaggiare all'estero con/ može putovati u inozemstvo u pratnji/ is permitted to travel abroad with

_________________________________________________________________________________

Nome e cognome della persona che accompagna il minore/ prezime i ime osobe u pratnji djeteta/ name and surname of the person accompanying the child

__________________________________________________________________________________

 N. documento di identita' / JMBG/ Identity Card No.

__________________________________________________________________________________

Nato-data e luogo di nascita / datum i mjesto rođenja / born-date and place of birth

__________________________________________________________________________________

Residente in - Comune, Via, n. civico/ s prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality, city, street, house number

__________________________________________________________________________________

N. del documento di vaiggio/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.

__________________________________________________________________________________

Firma del/dei Rappresentante/i legale/i del minore/ Potpis zakonskog zastupnika/Signature of legal rapresentative

_______________________________________________________________________________

L'atto di assenso e' valido per il periodo/Suglasnost važi za razdoblje/The consent is valid for the following period

________________________________________________________________________________

Autorita' competente per l'autenticazione /mjerodavno tijelo / Competent Authority

_______________________________________________________________________________

Dana di rilascio/ Datum izdavanja/ date of issue

____________________________________________________________________________

 Firma della persona autorizzata ad accompagnare il minore

______________________________________________________________________________

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana